Anna University Examination Nov / Dec - 2015

V Year - IX Semester

Anna University Examination
A.J.Oscar Nivas
V.Mohana Sundaram
R.Latha
CGPA - 8.84 CGPA - 8.78 CGPA - 8.33
Rank - I Rank - II Rank - III

IV Year - VII Semester

R.Poornima
C.Jenith Monica Seles
G. Priyadharshini
CGPA - 8.48 CGPA - 8.35 CGPA - 8.12
Rank - I Rank - II Rank - III

III Year - V Semester

A.B.K.Akshaya Sujatha
J.Natheema Kathoon
S.Keerthana
CGPA - 9.27 CGPA - 8.94 CGPA - 8.52
Rank - I Rank - II Rank - III

II Year - III Semester

R.Saravanan
N.Mohamed Siddiq
M.Abinaya
S.Dhanvanthini
CGPA - 8.97 CGPA - 8.65 CGPA - 8.50 CGPA - 8.50
Rank - I Rank - II Rank - III Rank - III

I Year - I Semester

S.Anchana Sujitha
R. Jayabharathi
B. Mohamed Rizwan
GPA - 8.75 GPA - 8.5 GPA - 8.37
Rank - I Rank - II Rank - III