Anna University Examination Nov / Dec - 2014

IV Year - VII Semester

Anna University Examination
CGPA - 8.85 CGPA - 8.80 CGPA - 8.31
Rank - I Rank - II Rank - III

III Year - V Semester

C.Jenith Monica Seles
Ashams Ravi
S.Gayathri
CGPA - 8.40 CGPA - 8.32 CGPA - 8.16
Rank - I Rank - II Rank - III

II Year - III Semester

A.B.K.Akshaya Sujatha
J.Natheema Kathoon
K.Mohamed Jasim
H.Shagul Hameed
CGPA - 9.64 CGPA - 9.52 CGPA - 8.76 CGPA - 8.76
Rank - I Rank - II Rank - III Rank - III

I Year - I Semester

R.Saravanan
N.Mohamed Siddiq
S.Baranidharan
S.Dhanvandhini
CGPA - 8.9 CGPA - 8.8 CGPA - 8.6 CGPA - 8.6
Rank - I Rank - II Rank - III Rank - III